หม้อแปลงประหยัดพลังงานคืออะไร

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีค่าาสูญเสียต่ำกว่าหม้อแปลงปกติทั่วไป กล่าวคือ หม้อแปลงไฟฟ้าเวลาที่มีการใช้งาน จะมีค่าสูญเสียอยู่ในหม้อแปลงด้วยทุกเครื่อง (Loss) ดังนั้น เมื่อค่าสูญเสียในหม้อแปลงสูง ผู้ใช้ไฟก็จะต้องจ่ายค่าไฟสําหรับค่าสูญเสียนั้นมากตามไปด้วย ในทางกลับกันหากหม้อแปลงมีค่าสูญเสียตํ่า (Low Loss) ผู้ใช้ไฟก็จะจ่ายค่าไฟสําหรับค่าสูญเสียในหม้อแปลงนั้นน้อยลง

QTC ENERGY

SUPER LOW LOSS TRANSFORMER

AMDT

พลังงาน (G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6)

กระบวนการในกิจกรรมการผลิต การให้บริการ และงานสำนักงานของบริษัทฯ ใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน (Non-Renewable-Energy) ซึ่งประกอบไปด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่ซื้อจากภายนอก 2 แหล่ง คือ การไฟฟ้านครหลวงใช้ในสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิตจังหวัดระยอง

ในปี 2560 บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส ขนาด 300kVA 12/24 kV ที่สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน ซึ่งส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 14,000 kWh คิดเป็นค่าประหยัดพลังงานได้ 56,000 บาท (สมมติฐานค่าไฟฟ้า 4 บาท/1 kWh)

Question

ทําไมถึงต้องออกแบบหม้อแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที่มีเหตุผลอะไร?

Answer

ค่าสูญเสียภายในหม้อแปลงประกอบไปด้วยค่าสูญเสียในแกนเหล็ก (Core loss หรือ No load loss) กับค่าสูญเสียในขดลวด (Copper loss หรือ Load loss) หากเริมมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงแล้วค่าสูญเสียในแกนเหล็กจะเสียตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะใช้งานหรือไม่ใช้งานค่าสูญเสียในขดลวดจะเสียมากหรือน้อยขึ้นกับการใช้งานหากใช้โหลดมากก็เสียมากหากใช้น้อยก็เสียน้อย

Contact

Office Address :
2/2 soi Krungthep Kritha 8(5)
krungthep Kritha Rd, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel: (66) 2379-3092
Fax: (66) 2379-3097
Hotline: (66) 90-678-6850
Email: contact@qtc-energy.com

Contact

Factory Address :
149 M. , Tambol Mabyangporn
Ampur Pluakdaeng, Rayong
21140 Thailand
Tel: (66) 3889-1411-3
Fax: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP