สารจากประธานคณะกรรมการ

C1

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท


     ปี 2559 เศรษฐกิจชะลอตัว จากปัจจัยหลายประการทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทำให้การขยายการลงทุนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ของทางรัฐชะลอการลงทุนไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแข่งขันในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ามีความรุนแรง ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ

     คาดการณ์แนวโน้มในปี 2560 จะมีการเติบโตต่อเนื่องเล็กน้อย อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการกดดันอยู่ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2560 มาจากการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนในประเทศ ในขณะที่การส่งออกส่งสัญญาณดีขึ้น

     ปี 2560 บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์สำหรับการสร้างยอดขายให้เติบโตจากปีก่อน โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งออกเป็นสำคัญ การเพิ่มตัวแทนขายในต่างประเทศ การส่งทีมขายที่มีความชำนาญเข้าไปเจาะตลาดใหม่ๆ ที่มีกำลังซื้อในต่างประเทศ เพื่อลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของตลาดในประเทศ การกระจายการลงทุนไปธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของบริษัท

     นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณารางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และยังได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ด้านการขายและบริการ จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในการให้บริการ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม

     บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่อง “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงงานนำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

     คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
C2
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP