วิสัยทัศน์องค์กร

 “ เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก

ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล ”

พันธกิจ

1. เป็นผู้นำในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี

4. ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.  สร้างธุรกิจให้มีความเติบโต และยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการทำงาน

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ

1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส

2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP