QTC ปลื้มรับรางวัลรายงานความยั่งยืน

/ / Environment, QTC Activity

คุณศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หรือ “QTC” รับรางวัลจากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน(Sustainability Report Award) ประจำปี 2559 ที่จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย QTC ได้รับคัดเลือกให้รับ รางวัล Recognition