“QTC” รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก สสปท.

/ / Environment, Environment, QTC Activity, QTC Activity, Social, Social

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC
รับมอบประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จากโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยธนา ไชยมงคล (ขวา) ผอ.สสปท. เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อเร็วๆนี้