“ QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวตั้งกรรมการใหม่

/ / Environment, QTC Activity, Social

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวีระพล วีระวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป ลาว ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งการลงทุนธุรกิจพลังงานที่จะเกิดขึ้นอนาคต ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *