การมีส่วนร่วมในชุมชน “ตู้หม้อแปลงเติมสุข”

บริษัทฯ จัดวาง ตู้หม้อแปลงเติมสุข บริเวณหน้าบริษัทฯ สําหรับใส่อาหาร เครื่องดื่มที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตําบลมาบยางพร ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยได้มีแนวร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไปที่มีกําลังทรัพย์ นําข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ผลไม้ ฯลฯ มาเติมในตู้หม้อแปลงเติมสุข เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีมาหยิบไป ทั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนการปรับปรุงป้อม รปภ.เก่าของ คิวทีซี มาเป็นตู้หม้อแปลงเติมสุขจาก หจก.สะพานสี่ สตีล โปร์ดัก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย