ที่ตั้ง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844

ที่ตั้ง

ที่อยู่โรงงาน

149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595

ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอย กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 หรือส่งอีเมลล์ มาที่ audit@qtc-energy.com

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ กำหนด มาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน ในกรณีที่เป็นเรื่อง สำคัญให้รายงานต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัททราบ

SEND US AN EMAIL

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP