“QTC” จับมือ “DYNAMIC ELECTRICAL” มาเลเซีย จำหน่าย DE BUSDUCT รายเดียวในไทย

/ / Environment, Environment, QTC Activity, QTC Activity, Social, Social, Sustainability Report, Sustainability Report

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) และนายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด (ขวา) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ลงนามสัญญาทางธุรกิจร่วมกับ Mr. HU MUNG CHEE Managing Director (กลางซ้าย) จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย เพื่อแต่งตั้งQTC เป็นตัวแทนจำหน่าย DE BUSDUCT รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมบุกตลาดในเดือนมีนาคมนี้ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เมื่อเร็วๆนี้