คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 40 ปี โดยผ่านการทำงานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชั้นนำในประเทศ ตั้งแต่จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิต ปี 2518 โดยเริ่มทำงานเป็นวิศวกรโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าศิริวิวัฒน์ (2515) จำกัด ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงงานของคนไทยแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีประสบการณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในหม้อแปลง และการประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดขบวนการผลิต จากนั้นได้มาทำงานด้านออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าอีก 3 ปี จนถึง 31 พฤษภาคม 2524 จึงได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัท ศิริวิวัฒน์ (2515) จำกัด มาทำงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ถนัดโดยร่วมก่อตั้ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัดตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2524 ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการฝ่ายขายควบคู่กันไป อาศัยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า มาทำงานด้านการตลาด ผลิต และจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ตั้งแต่เครื่องแรก จนถึงหลายหมื่นเครื่อง เป็นผู้เปิดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าไทยจำหน่ายในตลาดอาเชี่ยน และเอเซียอาคเนย์ จนเป็นที่รู้จักกันดี และได้รับการยอมรับในปัจจุบัน จากประสบการณ์ด้านการตลาด ได้เริ่มทำโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย, เนปาล, ในอดีตเป็นผู้ทำโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่แห่งแรกในระบบไฟฟ้าสูงสุด 115kV ในประเทศไทยจนสำเร็จ ทั้งการจัดจำหน่ายและการผลิต โดยร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น

จากการทำงานร่วมกับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นเวลา 15 ปี จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของลูกค้าจำนวนมาก และได้เห็นโรงงานผู้ผลิตจำนวนมากทั่วโลก จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ผสมผสานกันในทุกๆ ด้านให้เป็นหม้อแปลงคุณภาพดี ที่มีต้นทุนต่ำ โดยใช้แรงงานท้องถิ่นที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ทัดเทียมผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศจะต้องสามารถแข่งขันได้ในทุกๆด้าน เพื่อชื่อเสียงของคนไทย และประเทศไทย

จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้ บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำการผลิตสินค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศผสมผสานเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศเป็นเวลานาน ทั้งเยอรมัน และญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นบุคคลสำคัญในธุรกิจไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบัน มีประสบการณ์นานกว่า 40 ปี ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐานต่างๆและรางวัลที่ภาคภูมิใจมากมาย

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com

TOP