“QTC” จัดกิจกรรม 5S Safety and Happy Workplace 2019

/ / Environment, QTC Activity, Social, Sustainability Report, Uncategorized

เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ 5ส ความปลอดภัย
และสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ประจำปี 2562” (5S Safety and Happy
Workplace 2019)
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใ
นการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 3Rs 5ส
การต่อต้านคอร์รัปชั่น การเสวนา เรื่อง
“การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย
โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ โรงงานคิวทีซี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง