“QTC” ร่วมกับ “ECE มจพ.” จัดกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

/ / Environment, QTC Activity, Social, Sustainability Report, Uncategorized @th

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(ECE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ให้น้องๆนักเรียนจาก
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
ได้ร่วมสนุกพร้อมสาระมากมายภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง