QTC รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559

/ / QTC Activity, QTC Activity, Social, Social, Sustainability Report, Sustainability Report

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ(ขวา) บริษัทคิวทีซี  เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ QTC เข้ารับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 (ภาคตะวันออก) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งหวังว่ารางวัลนี้จะสามารถเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรมและบรรษัทภิบาลแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี รวมถึงพร้อมกับร่วมเสวนาในหัวข้อ “ ธุรกิจโปร่งใส…คนไทยใจสะอาด ”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้