“QTC ” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ โรงเรียนบ้านมาบยางพร จ.ระยอง

/ / Environment, Environment, QTC Activity, QTC Activity, Social, Social

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร(กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมทีมงาน CSR ร่วมส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 kVA ให้แก่โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และในปัจจุบันได้ขยายอาคารเรียนเพิ่มเติม จึงทำให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอน โดยมี นายศุภกฤต ปิยะสุข (กลางขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร และนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้