“ QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L SOLAR 1

/ / Environment, Environment, QTC Activity, QTC Activity, Social, Social

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 ขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัทลูก QTCGP เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำกัด เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และเสนอขายหุ้น PP จำนวน 20.91 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท ให้กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEYและบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด (Leonics) ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้