QTC สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อเร็วๆนี้ นายชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(กลางซ้าย) บริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด (Q Solar 1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้มอบทุนสนับสนุน
จำนวน 50,000 บาท เพื่อการวิจัยและพัฒนาให้กับ
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
และสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงงานนักศึกษา เรื่อง
เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี
รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับมอบ
โดยโครงงานดังกล่าวเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จทางมหาวิทยาลัยจะส่งมอบเค
รื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ ให้กับทาง Q Solar 1
เพื่อใช้งานในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี