โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า สายไฟ และย้ายมิเตอร์ใหม่ในชุมชนบ้านบ่อทอง

       จากการหารือกันระหว่างผู้นำชุมชน และผู้บริหาร Q Solar 1 พบว่าเส้นทางจากถนนใหญ่เข้าหมู่บ้าน จนถึงโรงไฟฟ้ามีการปักเสาไฟฟ้าโดยใช้เสาไม้ บ้างก็ไม้ไผ่ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา รวมถึงการเข้าออกของรถขนาดที่มาโรงไฟฟ้าจะต้องคอยยกสายไฟฟ้าให้พ้นหลังคารถ จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความเห็นร่วมกันว่า โรงไฟฟ้า Q Solar 1 จะปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าใหม่โดยโรงไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน และโรงไฟฟ้าร่วมกัน โดยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจีนบุรีเป็นผู้ดำเนินการปักเสาใหม่ ย้ายสายไฟ ย้ายมิเตอร์ของชาวบ้านใหม่ การดำเนินงานเสร็จสิ้นและ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 99,738.98 บาท