โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

       โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.(ศอ.จอส.904 วปร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า อาคารและสิ่งก่อสร้าง และเพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัด

       ตามแนวทางการดำเนินโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนองตอบโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” โดยการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ภายในสถานสถานของจังหวัดระยอง คิวทีซี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าจึงเข้าร่วมโครงการฯ โดยรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลมาบยางพรจำนวน 4 วัด จัดคณะทำงานเพื่อดำเนินการจำนวน 5 คนโดยหนึ่งใน 5 เป็นวิศวกรระดับสามัญซึ่งสามารถลงนามเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ตามกฎหมายใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงจำนวน 20,000 บาท การดำเนินงานเป็นดังนี้

1.วัดมาบเตย ดำเนินการในวันที่ 24 กันยายน 2562
2.วัดมาบยางพร ดำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2562
3.วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่) ดำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2562
4.วัดห้วยปราบ ดำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2562

       จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หากพบปัญหาบางจุดที่สามารถแก้ไขทีมงานจะดำเนินการแก้ไขให้ในทันที และได้จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พร้อมแบบการตรวจประเมินฯ ลงนามรับรองโดยวิศวกรสามัญ ให้กับ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และวัดทั้ง 4 แห่ง โดยในบางประเด็นแก้ไขที่ต้องใช้งบประมาณสูง บริษัทฯ จะเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงให้วัดในปี 2563 ต่อไป