” กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน “

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น “World Class” และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความประณีต “Quality of Details” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง ภายใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี “Quality + Responsibility = Sustainability” และด้วยตระหนักว่า “คน” คือทรัพยากรสำคัญสุดสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย “World Class Company” จึงได้กำหนดพฤติกรรมที่ควรแสดงออกของพนักงานทุกคนของคิวทีซีเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไว้ 4 ด้าน 8 พฤติกรรมดังนี้

       จากวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานในการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติในแต่ละด้านอย่างเข้มข้นและสอดรับกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีรายงานผลการดำเนินงานสอดแทรกแยกไว้ในด้านบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       เป็นกลยุทธ์หลักที่ บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมกับการพัฒนาคู่ค้ารายสำคัญเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพและตรงเวลา โดยใช้เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ เช่น

 • การพัฒนากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 • การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการภายใน ผ่านงานวิจัยและพัฒนา และการเสนอ KAIZEN ในระดับพนักงาน ส่งผลให้เกิดการคิด และลงมือทำในเรื่องใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล โดยในปี 2562 บริษัทสามารถทำรายได้จากสินค้านวัตกรรมใหม่ และมีผลงาน KAIZEN ของพนักงานที่สามารถใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบริษัทฯ มากกว่า 500 เรื่อง
 • การพัฒนาคู่ค้ารายสำคัญ เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ คิวทีซี อยู่ในประเภท SME จึงมีข้อจำกัดหลายประการในการพัฒนาศักยภาพการผลิต บริษัทจึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเสริมทักษะวิธีการทำงานเชิงเทคนิค และเรียนรู้ไปด้วยกัน พร้อมแนะนำแนวทางการทำงานที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของ คิวทีซี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถส่งมอบวัสดุได้ตรงเวลา และมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด และเพื่อให้คู่ค้ายกระดับความสามารถ เติบโต และมั่นคง โดยมีเป้าหมายดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ราย
 • การเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน ได้แก่ BUSDUCT จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย ภายใต้แบรนด์ DE BUSDUCT และ Solar Inverter จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ภายใต้แบรนด์ Huawei

ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

       บริษัทฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ไว้ ตามมาตรฐานที่กำหนด
       ในปี 2562 ทีมผู้บริหาร และ บจ.คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ ได้มีการศึกษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ยังไม่มีโครงการที่ให้ผลตอบแทนตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

ด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

       เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับความคิด การกระทำ ของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สิ่งที่บริษัทดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนเช่น

 • มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO5001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการจัดการก๊าซเรือนกระจก ISO14003 ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารจัดการของเสีย วัสดุไม่ใช้แล้วจากการผลิต ด้วยการไม่ส่งกำจัดแบบกลบฝั่งดิน 100% “Zero to Landfill”
 • ส่งเสริมพฤติกรรม “รักษ์” ด้วยส่งเสริมให้มีการลด ละ เลิกใช้พลาสติคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ ส่งเสริมการทำ KAIZEN ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ด้านสังคม

CSR in Process

สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และบริษัทฯ ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS18001 มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการภายใน และในปี 2562 บริษัทได้เริ่มประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO450001 เพื่อทดแทนมาตฐาน OHSAS18001 ในปี 2563 ต่อไป มีการใช้งบประมาณ และบุคลากรจำนวนมากเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ กิจกรรม KAIZEN ด้านความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทมีเป้าหมาย Zero Accident

สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”

       บริษัทฯ ได้กำหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์องค์กร เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐาน พร้อมกำหนดความสามารถตามตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงาน นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้านจิตใจ พฤติกรรม ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างคนดีของสังคม และเป็นคนเก่งในงาน พร้อมร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)

       บริษัทฯ ตระหนักดีว่าถ้าพนักงานของเรามีความสุขในการทำงาน และมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว จะช่วยทำให้เกิดการกินดีอยู่ดี มีสุขภาวะที่ดีในชีวิต ซึ่งจะส่งผลและมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของพนักงาน องค์กร และสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงสร้างกลไกของการทำงานเพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน (Work Life Balance) ให้บุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด Work Life Balance เช่น โครงการ “Happy Money ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน” โครงการ “Happy Body สุขภาพดี๊ดี กายใจเป็นสุข” โครงการ “เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สุขภาพดีมีเงินออม” โครงการ “สร้างครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร”

CSR after Process

สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

       บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ โดยถือปฏิบัติดังนี้

 • รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุมฯ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะกรรมการสวัสดิการ เวทีเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซีซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง กล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
 • ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม
 • สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน (ตามประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ)
 • มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ ตามความถนัดและความสามารถขององค์กร
 • เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน เวทีเสวนาฯ เว็บไซต์ ฯลฯ

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.