บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTCGP) จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (QTC) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดในหลากหลายรูปแบบ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และ พลังงานลม เป็นต้น คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ มุ่งเน้นการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดย คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ ไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นให้กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และห่วงใยชุมชนโดยรอบ อีกด้วย

วิ

สัยทัศน์องค์กร

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสะอาดอย่างเติบโตและยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

พั

นธกิจ

    1. มุ่งมั่นสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าสะอาดที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
    2. ตั้งมั่นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่มีผลตอบแทนที่ดี และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
    3. ส่งเสริมพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความชำนาญงาน และสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมที่ดีต่อองค์กร
    4. ถือมั่นในการสร้างจิตสำนึกในการทำงานอย่างโปร่งใสโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุ

ณค่าและวัฒนธรรม

“QTCGP”

Q = Quality บุคคลากรและกระบวนการการผลิต

T = Teamwork มุ่งมั่นทุ่มเทและทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จของส่วนรวม

    = Transparency โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

C = Clean กระบวนการผลิตที่สะอาดและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    = Capability บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ

G = Good Governance โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

    = Goal-Oriented มีพลังและกล้าที่จะเอาชนะขีดจำกัด

P = Passion มีความปรารถนา, ความกระตือรือร้นในการพุ่งไปหาเป้าหมายและโอกาสที่ดีที่สุดให้บริษัท (เช่น พยายามดิ้นรนหาโรงไฟฟ้าที่ดี)

   = Precise มีความแม่นยำเที่ยงตรง

Or

“Clean”

C = Capability บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ

    = Community รับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชน พร้อมส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า

    = Concord มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปรอดดองกันระหว่างภายใน และ ภายนอก องค์กร

L = Learning บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

    = Leader เป็นผู้นำในธุรกิจ

E = Environmental Friendly ดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

    = Efficient บุคคลากร และ การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพสูงสุด

    = Extroversion ความกระตือรือร้นในการพุ่งไปหาเป้าหมายและโอกาสที่ดีที่สุดให้บริษัท

A = Ambition ความกระตือรือร้นในการพุ่งไปหาเป้าหมายและโอกาสที่ดีที่สุดให้บริษัท

    = Anticorruption ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

N= Neighborly ห่วงใยชุมชนรอบข้าง มีมิตรไมตรีจิตที่ดี

   = No End ไม่มีที่สิ้นสุด บริษัทจะไม่หยุดเติบโต และคอยเสาะหาโครงการที่น่าสนใจใหม่ๆ บุคคลากรทุกระดับไม่หยุดพัฒนาความรู้ความสามารถ

S

logan

“Quality To Clean Global Power” Or

"Clean Energy for Global"

ครงสร้างองค์กร

ลิตภัณฑ์ทางพลังงานไฟฟ้า

บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด

บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ที่มีกำลังการผลิต 8.7 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ 215 ไร่ ณ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถผลิต ไฟฟ้าได้ 11-12 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี โดยสามารถทดแทน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 4.35 ล้านลิตร และทำให้ช่วยลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 6,000 ตันต่อปี การดำเนินกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและอนุญาต จากภาครัฐ เช่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 (Quality Management System : QMS) จาก UKAS ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้าน คุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก UKAS เป็นระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System

ติดต่อ

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP