กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “รวมน้ำใจให้การเรียนรู้ สู่น้อง ๆ บ้านปางน้ำถุ”

       เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการรวมกันของพนักงานที่มีถิ่นกำเนิดใกล้เคียงกัน สร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ และเพื่อนๆ ในบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมนี้เป็นการฝึกฝนทักษะของพนักงานในการบริหารงานโครงการ และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ความเอื้ออาทร รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม

       ปี 2562 นายสำราญ ขันแก้วพนักงานผลิตส่วนเหล็กแกน พร้อมทีมงาน ได้เขียนโครงการ “รวมน้ำใจให้การเรียนรู้ สู่น้อง ๆ บ้านปางน้ำถุ” อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมงานคิวทีซีจิตอาสาจำนวน 31 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมดังนี้
1. จัดหาทีวีขนาด 55 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำวน 3 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ทาสีอาคารเรียน โรงอาหาร จำนวน 2 อาคาร
3. แก้ไขระบบประปาโรงเรียน เปลี่ยนก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ที่ชำรุด

งบประมาณที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่บริษัทสนับสนุนตามนโยบายจำนวน  42,280  บาท
ส่วนที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคจำนวน  52,759.25  บาท