กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “รวมแรงกาย สายน้ำใจ”

       เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการรวมกันของพนักงานที่มีถิ่นกำเนิดใกล้เคียงกัน สร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ และเพื่อนๆ ในบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมนี้เป็นการฝึกฝนทักษะของพนักงานในการบริหารงานโครงการ และสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ความเอื้ออาทร รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม

       ปี 2561 นายนิพนธ์ เบาพันดุงพนักงานผลิตส่วนพันคอยล์ พร้อมทีมงาน ได้เขียนโครงการ “รวมแรงกาย สายน้ำใจ” สู่โรงเรียนบ้านโตนดพูนพลวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ซึ่ง รร.ดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่นายนิพนธ์ และเพื่อนเคยศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม โต๊ะเรียนชำรุด หลังคาอาคารผุน้ำรั่วเมื่อเวลาฝนตก สายไฟฟ้าบางจุดชำรุดใช้งานไม่ได้ ซึ่งยังไม่มีงบประมาณจากทางภาครัฐให้ดำเนินการปรับปรุง นายนิพนธ์และคณะจึงเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนจากทางบริษัทฯ และจิตอาสาเข้าไปซ่อมแซมหลังคา และระบบสายไฟของอาคารเรียน รวมถึงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนใหม่ทดแทนโต๊ะเดิมที่ชำรุด บริษัทฯ จึงอนุมัติให้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,837.00 บาท ส่วนโต๊ะเรียนเกิดจากการรวมตัวของจิตอาสาจำนวนมากช่วยบริจาคโต๊ะเรียนจำนวน 31 ชุด มูลค่า 31,000 บาท เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ทีมงานอาสาจำนวน 29 คน