กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม “จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์”

บริษัทฯ ได้มอบเงินจากการทำโครงการออกกำลังกาย QTC Season 1 FUN & FIT โดยทุกการออกกำลังกาย
1 กิโลเมตร บริษัทฯ สมทบ 1 บาท/กม. พนักงานสมทบ 0.50 บาท/กม. เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 35,000 บาท