บริจาคเครื่อง Tesla coil : ค่ายสรสาระ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 QTC มอบเครื่อง Teslacoil เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการออกค่ายอาสาเปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดำเนินการโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภายใต้โครงการสรรสาระ โดยในปี2562 ได้จัดค่ายอาสาสรรสาระ@น้ำหนาว 11.0 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณในการจัดซื้อ 45,000 บาท โดยทีมงาน CSR ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบ