เปิดบ้าน Q Solar 1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน

       บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ QTC Energy ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม มี 2562 จึงนำแนวทางการจัดเสวนา ประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร โดยจัดกิจกรรม “เปิดบ้าน Q Solar 1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน” ขึ้นเป็นปีที่ 1 เชิญผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงไฟฟ้าเข้าชมการทำงานของโรงไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ได้เชิญพระมหาสมปอง ตาลปุโต บรรยายธรรม พร้อมนำทีม วิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ให้บริการนวด ดัดจัดสรีระ แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า 98 คน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 99,294 บาท