เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2561

       “การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย” ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างความเดือดร้อน และพร้อมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมที่สำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ซึ่งเป็นการเปิดโรงงานให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในพื้นที่ ได้เข้ามารับฟังผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานจากประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในปีก่อน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะใหม่ๆ ของชุมชนในประเด็นที่ คิวทีซี สามารถให้การสนับสนุนได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 รูปแบบการจัดต่างจากทุกปีโดยในปีนี้เป็นการจัดแบบนิทัศการผลการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และประชุมเฉพาะกลุ่ม พร้อมมีบริการ “นวด ดัด จัดสรีระ” เพื่อบริการพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังจัดโปรแกรมพิเศษโดยการเชิญ พระมหาสมปอง ตาลปุโต มาบรรยายธรรมให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับฟังอีกด้วย