กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม “แจกจ่ายหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้น”

บริษัทฯ นำงบประมาณจากการจัดกิจกรรมเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี โดยปีนี้ได้งดการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงนำงบประมาณดังกล่าวมาจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น
มอบให้กับโรงเรียนในชุมชน 5 แห่ง เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนสวมใส่ป้องกันเชื้อ และ 1 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท