โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้มอบถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 300 ชุด ตามชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ ดังนี้

ประชาชนในพื้นที่ ต.มาบยางพร จ.ระยอง ผ่านองค์การบริหารส่วนตําบลมาบยางพร จํานวน 100 ชุด

ประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ผ่านสํานักงานเขตบางกะปิ จํานวน 150 ชุด

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อทอง ผ่านองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง จํานวน 50 ชุด

โดยถุงปันสุขนั้นจะประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำพริก ผักกาดกระป๋อง ไข่เค็ม ปลากระป๋อง มะม่วงกวน ขนม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)