โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย”

       บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย” ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) และสนับสนุนแม่พันธุ์ พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจำนวน 2 ราย (จังหวัดราชบุรี) โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึกอาชีพจำนวน 219,000 บาท ผ่านการดำเนินงานโครงการฯ รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย พร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผลสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนว่าผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จากการขายไข่ไก่ และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น