5ส…สู่โรงเรียน

       เป็นอีกกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีเสวนาฯ ปี 2559-2561 ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 5ส ไปแบ่งปันให้กับโรงเรียน ด้วยการสร้างหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา “5ส สู่โรงเรียน” เพื่อให้เด็กทำความเข้าใจได้ง่าย ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ประสานงานกับโรงเรียนจัดชั่วโมงเรียนเพื่อเสริมทักษะนอกวิชาเรียน ให้พนักงานในพื้นที่ตำบลมาบยางพร