“QTC” คว้ารางวัล Best Innovative Company Awards

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี
เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย
และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่ม
Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards
ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง QTC คือ 1
ใน 14 บริษัทที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
และสามารถคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมินี้มาได้
ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม : “ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ/Smart
Transformer Monitoring System”
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างนวัตกรรม
และเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ QTC
ตอกย้ำการเป็นผู้พัฒนาด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น พร้อมวิสัยทัศน์
และความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การสร้างการเ
ติบโตอย่างยั่งยืน และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสมอมา