“ QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผล 0.20 บาท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท, นายพูลพิพัฒน์
ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) หรือ QTC ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงา
นปี 2564ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12
เมษายน 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27
เมษายน 2565 เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ Superior
Long-term Performance หรือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
และตั้งเป้าการเติบโตของรายได้แตะ 1,200 ล้านบาท ณ โรงแรม
เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้