QTC ร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น จ.ระยอง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ และนางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร พร้อมพนักงาน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จัดกิจกรรมในโครงการ “คิวทีซี ร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน” โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการป่าชุมชน, ศูนย์ป่าไม้จังหวัด, หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้กว่า 10 สายพันธุ์ จำนวน 1,050 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โดยโครงการนี้เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการช่วยรักษาอุณหภูมิโลก ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้คนในชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นป่าแห่งนี้