QTC คว้างาน กฟภ. มูลค่า 155 ล้านบาท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายกิตติ
อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการ (ขวา) บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC)
ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 kVA ,3P ระบบ 22kV
จำนวน 1,300 เครื่อง ในนาม บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด (Q Solar 1)
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ QTC โดยมี นายชีวิน พัฒนคูหะ (กลางซ้าย)
รองผู้ว่าการสายงานสนับสนุนองค์กร และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) ร่วมลงนามในครั้งนี้