ผู้ถือหุ้น“ QTC ” ไฟเขียวปันผล งวดปี 2565 หุ้นละ 0.20 บาท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ (กลาง) ประธานกรรมการ , นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ที่2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“QTC”) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน ปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2566 (Record Date)เพื่อจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2566