“QTC” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ รร. มาบยางพรวิทยาคม จ.ระยอง

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร (กลางขวา)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมเจ้าหน้าที่ CSR ร่วมส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
250 kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
โดยทางโรงเรียนมีการขยายภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิมมีเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ อาคารเรียน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอน
มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมี นายพลานพ บุหรั่นฉาย (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เมื่อเร็วๆนี้