QTC เปิดเวทีเสวนาประชาคมปี 2566

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC (กลางซ้าย) และนายรุ่งเพชร กำเหนิดทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร (กลางขวา) พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียน โรงพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลวกแดง บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม และตัวแทนชาวบ้านในชุมชนตำบลมาบยางพรและตำบลใกล้เคียง
ร่วมเสวนาในงาน เสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซี ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “คิวทีซี กับการส่งเสริมความยั่งยืนในชุมชน” เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
ธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจ (ESG) ตามกรอบการบริหารสู่ความยั่งยืน ของ QTC พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชน โดยนำประเด็นที่ชุมชนให้ความสำคัญมาจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนต่อไป ณ โรงงาน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ.ระยองเมื่อเร็วๆนี้