QTC มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นสื่อการเรียนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นายพจน วงศ์คำ (กลางซ้าย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่
จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้นำในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระดับต้นๆ
ในประเทศไทย เป็นตัวแทนส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kVA และ
33 kV
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยมีนายณัฐพงษ์
ประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้