เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2562

       ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นการจัดในรูปแบบนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และประชุมกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ บรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเอง” ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ได้รับฟัง มีผู้เข้าร่วมเสนาฯ จำนวน 120 ท่าน ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 62,068 บาท ประเด็นที่ได้รับจากการเสวนาฯ เพื่อดำเนินการในปี 2563 คือโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้นักเรียนในชุมชนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์