“QTC” ร่วมพิธีเปิด “โครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มุ่งสู่ Net Zero”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรนำร่อง พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิด ”โครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero” ซึ่งเป็นโครงการสำหรับขยายผลและการทดสอบแพลตฟอร์มในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้มาตรฐานคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อใช้ในการเสนอแนะและพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050