QTC รับประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2563

นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร (ขวา) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC   ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2563 โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability(ซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ และเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2020” จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้