QTC รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยครั้งที่ 21 ประจำปี 2566

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (QTC) ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า โดยนายพจน วงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ภายในงาน หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 (TCC Best Awards 21st)  ซึ่งจัดโดย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณ จากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และตื่นตัวให้กับภาคธุรกิจสู่ความมุ่งมั่นสร้างจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และเกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ของหอการค้าไทย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” จำนวนกว่า 70 บริษัท และได้รับรางวัลจำนวน 30 บริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการยอมรับในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนถึงนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรของ QTC ที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน