“QTC” เปิดโรงงานจังหวัดระยองต้อนรับ-ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน “โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเปิดโรงงานให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนศิลป์อุตสาหกรรมจากโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญที่ QTC ได้ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในงาน เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2565
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ สัมผัส ประสบการณ์จริงในรั้วโรงงานโดยทีมงานได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนะนำการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการตัดสินใจเลือกเส้นอาชีพในอนาคตและได้นำแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมต่อไป