QTC เสิร์ฟนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย
นายนิพัฒน์ จริงจามิกร(ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซลาร์ บริษัท
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 8
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565
เพื่อจัดแสดงสินค้าทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มโซลาร์
ภายใต้การบริหารจัดการของ QTC พร้อมทั้งยังเป็นการนำเสนอข้อมูล
และแนะเทคนิควิธีการในการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
เพื่อสร้างความมั่นคงในการใช้พลังงานไฟฟ้า
ควบคู่กับการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้กับกลุ่มเกษตรกรสู่การพัฒนา
การเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
เมื่อเร็วๆนี้