QTC คว้ารางวัลเกียรติยศ SET Awards 2022

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
เข้ารับมอบรางวัล SET Awards 2022 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence
ประเภท Best Investor Relations Awards ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
“Superior Long-term Performance” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้