QTC คว้ารางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC)
ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
เข้ารับรางวัล “ประเภทรางวัลดีเด่น” องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัล
เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายการให้ความสำคัญและขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน
ในภาคตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ณ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้