QTC คว้ารางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards 2022

นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน (ซ้าย) บมจ.
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิต จัดจำหน่าย
และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในธุรกิจโซลาร์ เข้ารับโล่รางวัลถึง 2
รายการ คือ รางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement
Awards ประจำปี 2565
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่
ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขวา) เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดก
ารของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานอื่น ๆ ณ ห้อง เทวกรรมรังรักษ์ ชั้น
2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้