ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

สภาวการณ์เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.3 จากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการส่งออก แต่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวลงจากการเบิกจ่ายเงินลงทุนภายใต้งบเพิ่มเติมปี 2560 ที่ค่อนข้างล่าช้า การลงทุนในสิ่งก่อสร้างลดลง แต่อย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบอาเซียน โดยมีการเติบโตประมาณร้อยละ 4 ด้วยแรงส่งของการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.00 โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐด้านสาธารณูปโภคซึ่งมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ขณะที่อุปสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการของไทยขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ธุรกิจของบริษัท ขึ้นอยู่กับตลาดและเศรษฐกิจในประเทศเป็นสำคัญ ดังนั้นธุรกิจของบริษัทจึงชะลอตัวลง จากการแข่งขันของอุตสาหกรรม และการพึ่งพิงการลงทุนของภาครัฐ ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเน้นการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งทำให้ยอดขายตลาดต่างประเทศเติบโตจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 120 และยังขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นๆ โดยมีการระดมทุนเพื่อร่วมทุนหรือลงทุน ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งบริษัทได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท แอล โซล่า 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะต่อยอดธุรกิจจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ด้านการบริหารจัดการภายใน บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาทั้งบุคคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงคณะกรรมการยังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2560 บริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.)

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

 
C2

นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com

TOP