” สารจากประธานคณะกรรมการ “

ที่ผ่านมาประเทศไทยและโลกต้องเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินมาหลายครั้งครั้งล่าสุดคือวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้สร้างความเสียหายให้กับทั่วโลกเป็นระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้วิกฤติโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลงไปมากแล้วเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดินหน้าต่อ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องท้าทายศักยภาพของกรรมการผู้บริหารและ พนักงานทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ปรับแนวกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปตามภาวะการณ์ จึงทำให้บริษัทฯสามารถฝ่าฟันทุกวิกฤตมาได้ และทุกวิกฤติได้แสดงบทพิสูจน์แล้วว่า คิวทีซี มีรากฐานที่มั่นคงเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เตรียมนโยบายและกลไกการดำเนินงานพร้อมรับทุกวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างผลกำไรเป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับมาเติบโต 3-3.5% จากกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยรวมทั้งการบริโภคของภาคเอกชนที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปและช่วยลดทอนผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและนอกประเทศการปรับแผนธุรกิจและเตรียมกลยุทธ์ต่างๆ การหาพันธมิตรใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ พร้อมมองหาโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2565 บริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศติดต่อกัน 8 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินการเป็นรูปธรรมและหนักแน่นในเรื่องนี้ และบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพการกำกับกิจการที่ดีอย่างเข้มแข็งและเข้มข้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์ )

ประธานคณะกรรมการบริษัท

© 2023 QTC ENERGY All rights reserved.