” สารจากประธานคณะกรรมการ “

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

   เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2562 มีอะไรเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ต้นปีและได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้า  ที่ทำให้ภาคการส่งออกของไทยจากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้กลับกลายเป็นหดตัว ซึ่งในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.5

   ปี 2563 คาดการณ์เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 2.5-3.0  ด้วยความล่าช้าของการผ่านกฎหมายงบประมาณ  และปัญหาโรคระบาดไวรัส ที่กำลัง “คุกคาม” ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างน้อยที่สุดในช่วงสั้นๆ  จากผลผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ลดลง จนปรากฏผลต่อระบบห่วงโซ่อุปทานโลก แม้ผลกระทบระยะยาวยังไม่เห็นชัดเจนก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว จึงนับเป็น “ปัจจัยลบ” ตัวใหม่ ที่เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่เผชิญกับภาวะชะลอตัวตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

   อย่างไรก็ดี ในช่วงปี2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างผลประกอบการที่ดี สามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้  ด้วยการปรับแผนกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเข้มข้น สำหรับการสร้างยอดขายให้เติบโต   บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งออกเป็นสำคัญ การเพิ่มตัวแทนขายในต่างประเทศ การเพิ่มทีมขายที่มีความชำนาญเข้าไปเจาะตลาดใหม่ๆ ที่มีกำลังซื้อในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในประเทศ  เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ   การปรับกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  การปรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ รวมถึงการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงาน  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของบริษัท

   นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2562 บริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ  บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะปรับปรุง และรักษามาตรฐานในการบริหารงานภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

   คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ  ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

 (นายเกริกไกร  จีระแพทย์ )          

ประธานคณะกรรมการบริษัท           

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.