” สารจากประธานคณะกรรมการ “

ปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี ขยายตัวชะลอลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่อปี โดยมีปัจจัยสำคัญจากการหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าในหมวดยานยนต์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งปี หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.5 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทย

สำหรับปี 2567 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 2.8 ต่อปี โดยปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ และภาคการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ร้อยละ 19.5 ต่อปี โดยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซียเป็นสำคัญ ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ประการแรกคือ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆ ที่อาจรุนแรงมากขึ้น ประการที่สอง สถานการณ์การเลือกตั้งผู้นำของประเทศคู่ค้าสำคัญเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัฐเซียและประเทศอินเดีย ประการที่สาม ความผันผวนของตลาดการเงินโลก และประการสุดท้าย สถานการณ์เศรษฐกิจของจีน ที่อาจส่งผลต่อการส่งออกและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทย

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ติดตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือในทุกๆ สถานการณ์ การปรับแผนกลยุทธ์การขาย การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน การบริหารเงินสดเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง อีกทั้ง บริษัทฯ มีทีมพัฒนาและวิจัยเพื่อคิดค้นสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ รูปแบบ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2566 บริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศติดต่อกัน 9 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินการเป็นรูปธรรมและหนักแน่นในเรื่องนี้ และบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพการกำกับกิจการที่ดีอย่างเข้มแข็งและเข้มข้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานให้บริษัท เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์ )

ประธานคณะกรรมการบริษัท

© 2023 QTC ENERGY All rights reserved.