“ เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล ”

พันธกิจ

1. เป็นผู้นำในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง
4. ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโต และยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการทำงาน

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com

TOP